Fakta om Skandiaporten

Idag går 70 % av all svensk export via sjöfarten där Göteborgs hamn är den enda hamn i Skandinavien som kan erbjuda direktsjöfart till andra världsdelar för de största moderna oceangående godsfartygen. För att framtidssäkra svenskt näringslivs tillgång till omvärlden behöver farleden in till hamnen fördjupas med fyra meter och även kajer fördjupas och förstärkas.

 Här följer några korta punkter om vinsterna med att farledsfördjupa:

  • Direktsjöfart till sjöss innebär snabbare, tillförlitligare, kostnadseffektiva och hållbara transporter för svensk industri.
  • Genom att fördjupa och bredda farlederna samt förstärka kajerna säkerställer vi fortsatt direktsjöfart till Sverige och svenskt näringsliv.
  • Vinsten med direktanlöp blir att de största lastfartygen kan anlöpa hamnen fullastade. Hållbart samtidigt som vi säkrar framtidens fortsatta utveckling av fartygsflottan.
  • Hälften av landets containerhandel går via Göteborgs hamn.
  • Varor värda miljarder kronor passerar våra kajer varje år. 30 % av Sveriges totala export går via Göteborgs hamn.

Större fartyg kräver djupare hamn

Den globala fartygsflottan har växt i en takt ingen kunde förutse när förra farledsfördjupningen gjordes. På 15 år har containerfartygens kapacitet ökat med 50 %. Redan idag väntar ännu större fartyg på ritborden. Oceangående fartyg med kapacitet på över 20 000 containrar kommer regelbundet till Göteborgs hamn, men kan inte komma in fullastade eftersom dagens farledsdjup begränsar. En viktig del av investeringen är fördjupning och förstärkning av kaj så att fler djupgående fartyg kan hanteras samtidigt.

Kajåtgärder

Den fysiska omfattningen av projektet

Det första, Västra Kajläget, omfattar urschaktning av 15,000 m2 terminalytan slagning av ca 1500 st bankpålar, förlängning av 500 m kranbalk för de största containerkranarna, återfyllnad och uppbyggnad av en ny terminalyta, utbyte av befintlig spont i kajlinjen mot en ny och kraftigare, muddring av lera 50 meter närmast kaj samt placering av erosionsskydd på bassängbotten

Projektstatus

Den 22 dec 2020 lämnades tillståndsansökningarna inklusive en miljökonsekvensbeskrivningarna in för prövning av Mark- och miljödomstolen. Därefter väntar förberedelser inför kommande huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen.

När det gäller den ekonomiska planeringen fick projektet i september 2020 klartecken på finansiering. Detta efter att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg godkänt förutsättningarna enligt tidigare framtagen avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB. Under augusti har detaljprojekteringen av kajåtgärderna startats upp. Detta sker dels genom inledande workshops för att etablera mål, förutsättningar för partnersamarbetet men också inledande möten kring överföring av Göteborgs Hamn ABs kunskap i projektet till NCC och deras konsulter.

Upphandling

Upphandling för Göteborgs Hamn ABs räkning av totalentreprenaden för farledsfördjupningsprojektet, döpt till ”Skandiaporten – kajförstärkningar, en totalentreprenad i partnering” är nu avslutad.  Avtal har tecknats med NCC Sverige AB. Arbetet med detaljprojektering kommer starta i höst.

För Sjöfartsverkets del kommer upphandlingsprocessen av muddringsarbeten sannolikt att kunna inledas som tidigast hösten 2022.
Under hösten 2020 kommer projektet att lämna in handlingar för prövning av Mark- och miljödomstolen.