Samarbetpartners

Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket, Göteborgs Hamn AB och Trafikverket. Skandiaporten säkerställer direktsjöfarten till Sverige och säkrar näringslivets access till hela världen.

Göteborgs hamn är i dagsläget den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående containerfartyg och därmed erbjuda direkttrafik till andra världsdelar över världshaven. Containerfartygen blir allt större och nu behöver farleden in till hamnen fördjupas med upp emot fem meter.

Sjöfartsverkets och Göteborgs Hamn AB har gemensamt tagit fram ett samrådsunderlag som beskriver de utredningar och åtgärder som planeras och den miljöpåverkan som bedöms kunna bli aktuell. Samrådsunderlaget till projekt Skandiaporten finns fortfarande tillgängligt på Sjöfartsverkets hemsida: Till Samrådsunderlaget.

Syftet med samrådet var att informera och ta tillvara på synpunkter om planerade åtgärder tidigt i processen och utifrån samrådet avgränsa miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad. Synpunkterna kunde lämnas till och med den 28 februari 2020.

Här kan du kan läsa mer om vad ett samråd är. 
Här kan du läsa mer om de dokument som upprättats med anledning av Skandiaporten. 

Den 22 dec 2020 lämnades tillståndsansökan inklusive en miljökonsekvensbeskrivning in för prövning av Mark- och miljödomstolen.

Läs mer om Sjöfartsverets ansvarsområde: Farledsåtgärder : Till Sjöfartsverkets hemsida 
Läs mer om Göteborgs Hamn ABs ansvarsområde Kaj- och Hamnbassängsåtgärder: Till Göteborgs Hamn ABs hemsida

Kajårgärder


Entreprenörer

Projektör för Skandiaporten 
Tilldelad entreprenör för Skandiaporten är: NCC
Läs mer om projektet på NCCs hemsida 

Den 1:a juli 2020 tecknade GHAB och NCC avtal för att genomföra entreprenaden som en totalentreprenad under regelverket ABT06. Entreprenaden ska genomföras som en Partnering/Samverkans entreprenad.  Arbetet inleds med en första fas av projektering där NCC har engagerat konsulterna Sweco och Golder för genomförandet av projekteringen. Därefter, förutsatt att parterna är överens om resultatet av projektering, påbörjas entreprenaden via en separat beställning från Göteborgs Hamn AB.